Algemene voorwaarden

Artikel 1

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 2

De prijzen vermeld op de bestekken en de prijsofferten, gelden gedurende de termijn erop vermeld. Bij gebreke aan vermelding van termijn blijven de prijzen geldig gedurende acht dagen, te rekenen vanaf de datum van de bestekken en prijsoffertes.

Artikel 3

Aanvaarding van de bestekken en prijsoffertes moet schriftelijk gebeuren binnen hun geldingsduur. De door de vertegenwoordigers van de verkoper aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na een schriftelijke orderbevestiging door de verkoper. 

Artikel 4

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

Artikel 5

De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en verbinden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Artikel 7

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om:

  • Ofwel, na het verstrijken van een termijn van 14 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
  • Ofwel, de betaling van de volledige prijs van de goederen van de koper te vorderen

Artikel 8

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Artikel 9

Klachten betreffende de levering en/of de plaatsing van de goederen moeten binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing schriftelijk meegedeeld worden en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Deze bepaling is zowel van toepassing op zichtbare als verborgen gebreken.

Artikel 10

Indien de klachten sub 9 gegrond zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor vervangingsgoederen te leveren of de gebreken in zijn plaatsing te herstellen.

De verkoper is niet gehouden enige vergoeding te betalen.

Artikel 11

De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn leveranciers.

Artikel 12

De facturen worden op de maatschappelijke zetel contant betaald, behoudens andersluidende bepalingen, of door storting op het bankrekeningnummer 230-0078104-39 en dit binnen de op de factuur bepaalde betalingstermijn. 

In geval van een gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlintrest van 10% per jaar als ook tot een schadebeding ten belope van 10% van het bedrag vermeld op de factuur met een minimum van 125 euro per factuur.

Artikel 13

Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 14

Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven ze eigendom van de verkoper.

Artikel 15

Het protest tegen de factuur dient te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven.

Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 16

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 17

De verkoper behoudt zich het recht voor op de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 18

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.

Artikel 19

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.